คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา การสร้างเวบบล็อก     รหัสวิชา ง๓๐๒๕๐    ชั้น มัธยมศึกษา
หน่วยการเรียน
  ๑.๐  หน่วยกิต    เวลา  ๒   ชั่วโมง/สัปดาห์   จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
                      ***************************************************
      ศึกษาหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์   อธิบายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
     ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ  ปฏิบัติการค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการใช้ซอฟแวร์ในการทำงาน ปฏิบัติการทำโครงงานที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้ซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน   
        เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ  หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น