จุดประสงค์การเรียนรู้


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          รู้ เข้าใจ ปฏิบัติ การสร้าง ออกแบบ ตั้งค่า ตกแต่ง และเผยแพร่ บล็อก

 จุดประสงค์การเรียนรู้
    
1. นักเรียนสามารถอธิบายและเปรียบเทียบลักษณะของเว็บไซต์ และบล็อกได้
     2. นักเรียนสามารถสมัครบล็อกได้
     3. นักเรียนสามารถเลือกใช้แม่แบบที่มีไว้แล้วได้
     4. นักเรียนสามารถออกแบบแม่แบบเองได้
     5. นักเรียนอธิบายวิธีเขียนบทความ จัดการบทความในบล็อกได้
     6. นักเรียนสามารถเขียนบทความ จัดการบทความในบล็อกได้

     7. นักเรียนสามารถตั้งค่าพื้นฐานในกับบล็อกได้
     8. นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของ
Gadget ได้
     9. นักเรียนสามารถใช้งาน
Gadget บนบล็อกได้
    10. นักเรียนสามารถตกแต่งบทความด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้
    11. นักเรียนสามารถนำเสนอวีดีโอบนบล็อกได้
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น